De Gordyk, Midzomernachtdroom

Oan de foarjûn fan it houlik fan de hartoch flechtsje Hermina en Lysander de stêd út. Op wei nei in nij libben moatte sy harren paad troch in magysk elvenbosk fine. Bern fan de skoallen obs De Treffer, Boargemaster Harmsaskoalle en mfa De Skâns hawwe in rol yn it stik.

De lokaasje fan it iepenloftspul is it boartersbosk efter obs De Treffer, Hendrik Ringenoldusstrjitte 49 yn De Gordyk. Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan De Gordyk, Midzomernachtdroom.

Spyldata

  • Tongersdei 6 juny om 19.30 oere
  • Freed 7 juny om 19.30 oere
  • Sneon 8 juny om 19.30 oere
(advertinsje)