Opsterlân, Animal Farm: bargebiten

Animal Farm giet oer in revolúsje op in buorkerij. De bisten nimme it heft yn hannen. De minsken wurde fuortjage en de bargen nimme stadichoan it heft yn hannen. Der wurdt hurd wurke en elkenien is bliid om eigen baas te wêzen. De twa bargen Napoleon en Sniebal krije rûzje mei inoar oer de macht. It libben op de buorkerij wurdt stadichoan beswierliker. Mei help fan in keppel hûnen driuwt Napoleon syn sin troch en soarget foar in maklik libben foar himsels. De oare bisten freegje harren ôf of harren libben no werklik better wurden is. Animal Farm, basearre op it ferhaal troch George Orwell, giet oer de gefolgen fan macht en is in famyljefoarstelling.

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside Opsterlân, Animal farm.

Spyldata

  • Woansdei 11 septimber (premjêre)
(advertinsje)