Opsterlân, Animal Farm: bargebiten

Se hawwe der genôch fan: de bisten fan Wassenaars buorkerij. Underdrukt, opsletten en te min iten en dat allegearre foar it bettere plaatsje. De bisten nimme it heft yn hannen en jage de minsken fuort. Fan dan ôf wurdt der hurd wurke en elkenien is bliid om eigen baas te wêzen. De twa bargen Napoleon en Sniebal krije rûzje mei inoar oer de macht. It libben op de buorkerij wurdt stadichoan beswierliker. Mei help fan in keppel hûnen driuwt Napoleon syn sin troch en soarget foar in maklik libben foar himsels. De oare bisten freegje harren ôf of harren libben no werklik better wurden is. Animal Farm, basearre op it ferhaal troch George Orwell, giet oer de gefolgen fan macht en is in famyljefoarstelling.

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside Opsterlân, Animal farm - bargebiten.

Spyldata

  • Freed 6 septimber om 20.00 oere (premjêre)
  • Woansdei 11 septimber om 20.00 oere
  • Freed 13 septimber om 20.00 oere
  • Sneon 14 septimber om 20.00 oere
  • Woansdei 18 septimber om 20.00 oere
  • Sneon 21 septimber om 20.00 oere
  • Woansdei 25 septimber om 20.00 oere
  • Tongersdei 26 septimber om 20.00 oere
  • Freed 27 septimber om 20.00 oere

Reservedata: 7, 15, 24 en 28 septimber

(advertinsje)