Alde Leie – Ald sear, Nij lijen

It jierlikse doarpsfeest yn Alde Leie is in wykein wêryn't it karakter fan it doarp goed nei foaren komt. Doch dêr in flutske alkohol by en âlde tiden libje op. De feesttinte, de sjittinte en de sweef binne it dekôr fan de merke. Troch de komst fan twa mannen út in fier ferline, wurdt it doarp opskodde. De twa mannen, Arjen Roelofs en Freerk van Hallum, hawwe in sterke bining mei it doarp. Yn opdracht fan wa binne sy nei it doarp ta kaam? En wat binne de gefolgen fan harren komst?

Spyldata

  • Freed 28 juny om 20.00 oere
  • Sneon 28 juny om 20.00 oere

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan Alde Leie - Ald sear, Nij lijen.

(Advertinsje)