Jirnsum, Brûzje oan ‘e Boarn

Spesjaal foar it evenemint Jirn-summertime is de revue 'Brûzje oan 'e Boarn' skreaun. Yn it iepenloftspul komt it ferline en dizze tiid foarby yn de foarm fan ferskes en sketches. Alles it De Boarn as it dekôr. De ferbinende faktor, want it doarp hat altyd nau ferbûn west mei de skiednis fan it doarp. Yn it stik spylje tal fan (ald) Jirnsumers en ek politika Lutz Jacobi hat in bysûndere rol yn it stik.

It stik wurdt opfierd oan de kant fan it wetter yn de Wide Steech yn Jirnsum. Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan Jirnsum, Brûzje oan 'e Boarn.

Spyldata

  • Freed 1 juny om 21.00 oere
  • Sneon 2 juny om 14.30 oere
  • Sneon 2 juny om 21.00 oere
(Advertinsje)