Jobbegea - Folk sûnder oeren

Nei oanlieding fan it boek 'Volk zonder uren', skreaun troch Evert Zandstra, fiert Jobbegea it stik 'Folk sûnder oeren' op. It ferhaal spilet him ôf tusken 1868 en 1888, yn de tiid dat de fraach nei turf bot weromrûn. De minsken yn de streek moasten libje fan in meager lean, fertsjinne troch it turfstekken en -opslaan. De streek kende grutte earmoede en in grut part fan de minsken moasten fan biddeljend by de doarren del om yn libben te bliuwen.

De lokaasje fan it stik is noch ûnbekend. Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan Jobbegea, Folk sûnder oeren.

Spyldata

  • Tongersdei 28 juny
  • Freed 29 juny
  • Sneon 30 juny
  • Snein 1 july
(Advertinsje)