Simmer yn Fryslân

    Ek dizze simmer sit Omrop Fryslân boppe-op alles wat der yn de provinsje bart. Wy binne benijd wêr't en wannear't wy dy treffe! 

    (Advertinsje)