Staazje by Omrop Fryslân

Bisto op syk nei in staazjeplak, dan bist do by ús oan it goede adres!! By Omrop Fryslân binne ferskate staazjeplakken beskikber (MBU+ / HBU nivo). Bist nijsgjirrich, entûsjast en sikest in ôfwikseljend en dynamysk staazje? Dan ha wy miskien wol in staazjeplak foar dy! As fansels hearre de stazjêrs de Fryske taal goed prate te kinnen en Frysk ferstean wurdt fanselssprekkend fûn.

Oersjoch

Redaksje Nijs/Sport Sjoernalistyke Buroredaksje Nijs/Sport Sjoernalistyk Kultuer Sjoernalistyk Nije Media  Fasilitaire ôfdieling Kameraman  Fasilitaire ôfdieling Fideomontaazje Fasilitaire ôfdieling Audio/radiotechnyk  Fasilitaire ôfdieling foarmjouwing  Personiel & Organisaasje  Marketing & kommunikaasje 

Kontakt

Wolst witte oft wy foar dy ek in geskikt staazjeplak hawwe, nim dan kontakt op mei ús P&O ôfdieling, telefoannûmer 058-2997830, of stjoer dyn sollisitaasje nei p&o@omropfryslan.nl.
(advertinsje)