Staazje by Omrop Fryslân

  Bisto op syk nei in staazjeplak, dan bist do by ús oan it goede adres!! By Omrop Fryslân binne ferskate staazjeplakken beskikber (MBU+ / HBU nivo). Bist nijsgjirrich, entûsjast en sikest in ôfwikseljend en dynamysk staazje? Dan ha wy miskien wol in staazjeplak foar dy!

  As fansels hearre de stazjêrs de Fryske taal goed prate te kinnen en Frysk ferstean wurdt fanselssprekkend fûn.

  Oersjoch


  Redaksje Nijs/Sport Sjoernalistyke
  Buroredaksje Nijs/Sport Sjoernalistyk
  Kultuer Sjoernalistyk
  Nije Media 
  Fasilitaire ôfdieling Kameraman 
  Fasilitaire ôfdieling Fideomontaazje
  Fasilitaire ôfdieling Audio/radiotechnyk 
  Fasilitaire ôfdieling foarmjouwing 
  Personiel & Organisaasje 
  Marketing & kommunikaasje 

  Kontakt


  Wolst witte oft wy foar dy ek in geskikt staazjeplak hawwe, nim dan kontakt op mei ús P&O ôfdieling, telefoannûmer 058-2997830, of stjoer dyn sollisitaasje nei p&o@omropfryslan.nl.

  (advertinsje)