Staazje by Omrop Fryslân

Bisto op syk nei in staazjeplak, dan bist do by ús oan it goede adres!! By Omrop Fryslân binne ferskate staazjeplakken beskikber (MBU+ / HBU nivo). Bist nijsgjirrich, entûsjast en sikest in ôfwikseljend en dynamysk staazje? Dan ha wy miskien wol in staazjeplak foar dy!

As fansels hearre de stazjêrs de Fryske taal goed prate te kinnen en Frysk ferstean wurdt fanselssprekkend fûn.

Oersjoch


Redaksje Nijs/Sport Sjoernalistyke
Buroredaksje Nijs/Sport Sjoernalistyk
Kultuer Sjoernalistyk
Nije Media 
Fasilitaire ôfdieling Kameraman 
Fasilitaire ôfdieling Fideomontaazje
Fasilitaire ôfdieling Audio/radiotechnyk 
Fasilitaire ôfdieling foarmjouwing 
Personiel & Organisaasje 
Marketing & kommunikaasje 

Kontakt


Wolst witte oft wy foar dy ek in geskikt staazjeplak hawwe, nim dan kontakt op mei ús P&O ôfdieling, telefoannûmer 058-2997830, of stjoer dyn sollisitaasje nei p&o@omropfryslan.nl.

(advertinsje)