De Oertocht
Terugkijken

De Oertocht

18 september 17:15 - 17:30

Yn de Oertocht de syktocht nei in duorsume takomst fan it ferfier en libben op Skiermûntseach en it Amelân. We geane mei Wilmar Stigter nei Ferwerd en Holwerd om te sjen wat neffens him de moaiste oplossing is foar de dyk en geul nei it Amelân en we folgje morfolooch Ernst Lofvers op it Waad.

De Oertocht

25 september 17:15 - 17:30 Yn de Oertocht de syktocht nei in duorsume takomst fan it ferfier en libben op Skiermûntseach en it Amelân. Janneke van der Velde hat in eigen pluktún op Skiermûntseach. Mei help fan in soad minsken runt se no al jierren in gigantyske pluktún neist in kampearbuorkerij.

De Oertocht

11 september 17:15 - 17:30 Yn de Oertocht de syktocht nei in duorsume takomst fan it ferfier en libben op Skiermûntseach en it Amelân. Hjoed de opbou fan it MadNes Festival op it Amelân. Om't der mar ien boat de oertocht makket yn dy perioade, stiet de organisaasje ûnder hege druk.

De Oertocht

4 september 17:15 - 17:30 Yn de Oertocht de syktocht nei in duorsume takomst fan it ferfier en libben op Skiermûntseach en it Amelân. Wagenborg is ta oan nije skepen en is yn maart fan dit jier in wike lang yn petear west my harren klanten oer de ferfierswinsken. Hjoed folgje wy Britta Kooiker-Boersma, de nije soarchmanager fan de Stelp dy't op útnûging fan de rederij ek nei de brainstormwike giet.

De Oertocht

17 december 2019 17:30 - 17:45 Yn de lêste ôflevering van De Oertocht folgje wy Simone Kalsbeek. Sy is ûnderweis nei it fêste lân mei de wettertaksy. Sy hellet har soan Leon op dy 't in beheining hat. Hy is tweintich jier mar kin net prate. Simone fertelt iepenhertich oer har situaasje. Bern mei in beheining op Amelân kinne gebrûk meitsje fan de wettertaksy tanksij in regeling fan de gemeente en de rederij. Dizze ferfiers regeling bestiet hast 10 jier en is in grut sukses.