Tsjerketsjinst
Terugkijken

Tsjerketsjinst

27 juni 2021 10:00 - 11:00

De tsjinst fan 27 juny komt út de Martinikerk yn Snits wei. Predikanten: ds Fedde Welbedacht en ds. Cor Nijkamp Oargalist: dhr. Bob van der Linde Muzikale meiwurking: mevr. Christel van Bockxmeer en mevr. Anna de Boer Alderling fan tsjinst: mevr. Elly Eelkema Bibellezing: mevr. Henriëtte Meijer-de Witt Koster: mevr. Jennie van Breda Liturgy Klik hjir foar de liturgy fan dizze tsjinst.