Tsjerketsjinst
Terugkijken

Tsjerketsjinst

18 april 2021 10:00 - 11:00

Dizze tsjinst komt út Jorwert wei. Foargonger: ds. Saskia Leene Mienskip: Annet Draaisma Lêzers: Albertsje Spliethoff, Petra Postma Gebeden: Germ Hallema, Minke Hiemstra, Jolante Roeters, Hessel Veldhuis Muzyk: Hindrik van der Meer (piano), Elske Roorda (klarinet) Sang: Grietje Meulenaar, Tietia Kooistra, Harry Kaspers, Teake Posthuma Oersetting in it Frysk fan 'Psalm 145': Albertsje Spliethoff Liturgy Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan 11 april 2021.