Tsjerketsjinst
Terugkijken

Tsjerketsjinst

14 maart 2021 10:00 - 11:00

Dizze snein komt de tsjerketsjinst út De Oase yn Drachten. Predikanten: ds. Hans de Jong (t/m verkondiging) en ds. Jan Tempelman (na de verkondiging) Oargelist: Feikje de Jong- Boukes Alderling fan tsjinst en Lêzer: Eep Visser Diaken en oankundiger kollekte: Baukje Hoogeveen Muzikale meiwurking: Oase Combo Koster: Janke van der Laan Liturgy Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan 14 maart 2021.