Niet beschikbaar

Het programma dat je wilt afspelen is (nog) niet beschikbaar.

Stjer
Terugkijken

Stjer

31 december 2022 20:00 - 21:50

Yn de film wurdt Hûnekopsjonger Emiel Stoffers folge, nei al it sukses is hy in minpunt wurden. Undertusken komme hieltyd mear artysten om. Geandewei docht bliken dat it om in searjemoardner giet, dy't it op Fryske sjongers fersjoen hat. Slagget it Emiel om te feroarjen?