Stille skatten
Terugkijken

Stille skatten

1 december 2016 18:45 - 18:45

Ek al skilderet hy allinne de skuon, je fiele it libbensferhaal fan dyjinge dy’t se oan hie. It hiele gewoane makke hy bysûnder. Jopie Huisman. Soan Pepy Huisman kin der prachtich oer fertelle. Hy nimt út syn eigen kolleksje in eksklusyf wurk fan syn heit mei dat noch nea earder toant is.