Stille skatten
Terugkijken

Stille skatten

17 november 2016 18:45 - 18:45

Al it porslein yn it keramykmuseum it Princessehof yn Ljouwert fertelt ferhalen. Ferhalen oer hannel, oer keizers en fiere lannen. Oer de fassinaasje fan de Japanners foar in Fryske dame dy’t de earste Westerske frou is dy’t se sjogge. Yn it depot fynt Miranda Werkman in keizerlike stille skat.