It wetterskip
Terugkijken

It wetterskip

30 oktober 2018 17:45 - 18:00

It Feangreidegebiet is in iepen lânskip mei greiden dy't leech lizze op in feanboaiem. Dit lânskip driget fuort te tearen troch in te leech wetterpeil. Wat kinne we der oan dwaan en wat bin de alternativen. Romke Kinderman syn lân is yn 80 jier mear as in meter sakke.Hy hat in grut part fan syn lân ûnderwetter set om't er graach oan it wetter wennet en om't syn mem eartiids dêr mei him te swimmen gong. Romke nimt ús mei nei in plak wêr it fean noch groeit, mar soenen de Wâlden en it fean werom komme kinne?

It wetterskip

2 april 2019 17:45 - 18:00 Alle jieren jout it Wetterskip 140 miljoen euro út yn Fryslân om ús Provincje droech te hâlden. It bestjoer bepaalt hoe dat belestingsjild útjun wurdt. En dit bestjoer wurdt demokratisk bepaalt by de wetterskipsferkiezings. Hoe is it eins om yn it bestjoer fan it Wetterskip te sitten, we freegje it oan it jongste bestjoerslid Tieneke Clevering. Melissa Brandsma is (18) fan folsgeare is de nije Jeugdykgraaf en wurdt beneamd troch Dykgraaf Paul van Erkelens  

It wetterskip

26 maart 2019 17:45 - 18:00 We binne yn Fryslân al iuwen dwaande mei wetter. Wetter is ús freon, mar ek ús fijân. Yn in rige fan trettjin ôfleveringen sjocht Omrop Fryslân wat der yn Fryslân allegearre bart oan dat wetterbehear.

It wetterskip

19 maart 2019 17:45 - 18:00 Yn dizze ôflevering sjogge we nei de dyken yn Fryslân. Want sûnder dyken soe 60% fan Nederlân underwetter stean. D'r is besletten om 47 kilometer waadsee dyk te ferhegjen. Werom moat dat en en hoe sjocht in seedyk derút as de seespegel twa meter heger is as no.  

It wetterskip

12 maart 2019 17:45 - 18:00 We binne hjoed te gast by Jan Tolsma yn Drachten by de rioelsûvering. Hy wurket al jieren foar it wetterskip en wit alles fan de sûvering. Hjoed lit hy us de instalaasje fan binnen en bûten sjen.D'r wurdt fan it restslib ek biogas makke, en hjirmei produseert de sûfering de helte fan syn eigen energiefraach. It wetter is oan 'e ein wol hast skjin, mar wat dogge we mei medicienresten?