Hoe hat it libben harren kleure?
Terugkijken

Hoe hat it libben harren kleure?

6 december 2021 17:15 - 17:30

Yn dizze útstjoering giet Feije van der Meer del by Skelte Reitsma yn Balk. Hy waard 25 jier lyn foarlêzen troch heit Sipke, yn ien fan de earste útstjoeringen fan Tomke. Hoe giet it no mei him? Wat hat dy 25 jier him brocht? En hat Tomke dêr miskien sels noch in rol yn spile?