Hoe hat it libben harren kleure?
Terugkijken

Hoe hat it libben harren kleure?

29 november 2021 17:15 - 17:30

Yn dizze útstjoering giet Feije van der Meer del by Jehannes en Jellert-Jan Miedema yn Wyns. Sy waarden 25 jier lyn foarlêzen troch harren mem Ant, yn ien fan de earste útstjoeringen fan Tomke. Hoe giet it no mei harren? Wat hat dy 25 jier harren brocht? En hat Tomke dêr miskien sels noch in rol yn spile?