HEA!
Terugkijken

HEA!

8 februari 17:15 - 17:30

By bakkerij Vliegendehond yn Wolvegea hâlde se der fan om as kollega's elkoar skrikke te litten. Foaral meiwurkster Joke de Lange is it de pineut. Fan al dy grappen is in filmke makke en dat is firal gongen. Alle dagen binne Karel Friso en Sjoerd Kuipers by it wetter te finen. Se fiskje beide op snoek. Sjoerd is hertpasjint en hat it dêr dreech mei. Fiskjen is foar him terapy.