HEA!
Terugkijken

HEA!

23 november 2023 17:15 - 17:30

Tegearre blaze se al 140 jier by muzykferiening De Bazuin fan Tsjummearum, Jabik Struiksma en Klaas Bonnema. It repertoire is yn dy jierren bot feroare, de leafde foar de muzyk is bleaun. Frou Ros út Mûnein skrikt wat as Hea! by har oan de doar stiet mei de fraach: 'Wat hinget der by jo oan 'e muorre'? Mar toch lit se de kameraploech der yn.