HEA!
Terugkijken

HEA!

15 november 17:15 - 17:30

Omdat der net folle lytse bern mear yn Skraard binne, ha de 50+-mannen it Sint Marten-rinnen oernaam. Mar se gean net by de doarren del om snobbersguod... De gemeente lit it wat ôfwitte, en dêrom snoeit frou Ferwerda sels mar de boskjes by it fytspaadsje yn Oentsjerk del.