HEA!
Terugkijken

HEA!

2 november 2023 17:15 - 17:30

Jacob Hoekstra út Marrum is 81 jier en hat syn hiele libben feekeapman west. En noch altyd hat hy syn fêste adreskes, want hy kin it net litte. De feehannel sit no ien kear yn syn bloed. Arsjitektuer studinten Midas de Jong en Sem Abma wolle it tsjerkje yn Jannum besjen. It is in bysûnder stilte plak foar elkenien dy't dêr graach efkes wêze wol. De doar is gewoan iepen.