HEA!
Terugkijken

HEA!

31 oktober 17:15 - 17:30

Wim Bakker wurket al 40 jier by wat no Astra Sweets hyt, mar yn Harns better bekind stiet as de spekjesfabryk. Mei him binne der noch in tal kollega's dy't der ek sa lang oan it wurk binne. Wat is it geheim fan Astra Sweets? Boukje Kooistra fan Broeksterwâld wennet yn it âlderlik hûs, dêr't se mei heit, mem en 14 bern wenne hat. Der libje noch trije bern en broer Lammert komt alle wiken efkes del foar in bakje en dan wurde de deistige saken trochnommen.