HEA!
Terugkijken

HEA!

5 oktober 2023 17:15 - 17:30

Ringstekke, mar dan krekt wat oars. Yn Waskemar dogge se it op de trekker! Mei gekke outfits en sminkte gesichten race de dielnimmers op'e trekker nei de peal mei it rinkje. En mei sa'n gong falt dat noch net ta. Lykele Zwanenburg is by Skarsterbrêge blomsied oan it sammeljen. Hy wol dat thús yn'e tún útstruie. Dat is goed foar de ynsekten en hy genietet dêr wer fan.