HEA!
Terugkijken

HEA!

20 september 17:15 - 17:30

Jan-Pieter Visser sit hielendal fol fan mûnen. De 18-jierrige mûnder-yn-oplieding is alle sneonen te finen op mûne De Eendragt yn Eanjum. Simon Hoeben hellet de lêste winterwoartels út syn folkstúntsje. Hy hâldt der hast mei op, want de leeftiid begjint te spyljen.