HEA!
Terugkijken

HEA!

19 april 17:15 - 17:30

David Kloosterman fan de Harkema is 12 jier en gek fan oargelspyljen. Hy hat sels in oargel mar spilet ek op it tsjerke-oargel fan de Warmoldstsjerke. En alle woansdeis binne de frijwilligers fan Jongemastate yn Raerd drok dwaande de tún fol stinzeplanten te ûnderhâlden.