HEA!
Terugkijken

HEA!

9 februari 2023 17:15 - 17:30

Evert Boersma, better bekend as de paus fan Ljouwert, is werom yn syn wenninkje yn de Fryske haadstêd. Hy wenne lange tiid by syn freondinne yn Boalsert, mar dy is koartlyn ferstoarn. Hea! seit Goeie en treft Danique en Lianne op in bankje krekt bûten Ferwert.