HEA!
Terugkijken

HEA!

22 december 2022 17:15 - 17:30

Foar elk yn Eastermar dy't wol ferlet hat fan wat sosjale kontakten en geselligens organisearret Lokaal Loket ien kear yn'e moanne in mienskiplike iterij. En dizze kear is dat fansels in feestlik Krystmiel mei ferskate gongen, hielendal fersoarge troch frijwilligers.