HEA!
Terugkijken

HEA!

6 december 2022 17:15 - 17:30

Nei oanlieding fan in fruitbeammeprojekt yn Raerd, ha in tal frijwilligers harren opjûn foar in snoeikursus by Landschapsbeheer Friesland. Under lieding fan Bonne Bruinsma snoeit de heechstambrigade in tal fruitbeammen yn Raerd. Co van Vliet komt net fan in pleats, mar is der wol mei opgroeid. Tweintich jier ferlyn is hy ferhúze nei Fryslân en de leafde foar lânbouark is te sjen yn syn tún.