HEA!
Terugkijken

HEA!

18 oktober 2022 17:15 - 17:30

Ea rieden der in hiel soad ridende winkels troch Ljouwert, mar no is Jan de Vries noch de iennichste molkboer fan ús haadstêd. Janneke de Vries en dochter Nora hawwe in ein as húsdier: Ollie. It wie och sa gesellich sa'n jong pykje yn 'e hûs, mar doe waard Ollie grutter...It eintsje is útflein, de grutte wide wrâld yn. Mar kent hy Janneke en Nora noch wol?