HEA!
Terugkijken

HEA!

4 oktober 2022 17:15 - 17:30

De broerkes van Kammen spylje beide by de Roptaboys yn Easternijtsjerk. Stefan stiet foaryn yn it fjild en Mathijs is keeper. De trainer fynt beide jonges tige fanatyk en kin se somtiden amper útelkoar hâlde. En Amber en Marjolein binne útfanhûs by beppe yn Munnikebuorren en kuierje mei de pony's.