FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

14 januari 17:00 - 17:30

Yn it lytse plakje Jistrum stiet in hynder. Net samar in hynder, mar in wrâldstjer. It is Jasper 366. As hy stiet te greidzjen, dan sjogge je neat bysûnders oan him, mar sadra't hy optreedt yn de ring, binne de minsken net te hâlden.