FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

7 januari 17:00 - 17:30

Hoe geane we yn Fryslân om mei bisten dêr't we fan fine dat se net passe yn ús lânskip? Sa is de greidefûgel wolkom, mar de wolf net.