FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

3 december 2023 17:00 - 17:30

Fredesaktiviste en skriuwster Aggie van der Meer is fan't simmer op 95-jierrige leeftiid ferstoarn. Foar har oevre krige sy yn 2019 de Gysbert Japickxpriis, de heechste ûnderskieding yn de Fryske literatuer.