FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

10 september 17:00 - 17:35

Yn 2018 wienen Ljouwert en Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa. Yn de twadielige FryslânDOK 'It wûnder fan 2018' in rekonstruksje: hoe slagge it om de nominaasje binnen te slepen? Hoefolle enerzjy koste it om der in sukses fan te meitsjen? Wat is slagge, wêr gie it mis en wat lit 2018 nei?