FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

30 april 2023 17:00 - 17:35

Krekt nei de befrijing hienen ynienen in hiele protte minsken yn it ferset sitten. En elk wist wa't fout west hie. Mar wat wy ússels ek leauwe litte woenen yn dy earste perioade nei 5 maaie 1945: wat him werklik yn 'e oarloch ôfspile hie, wie net sa swart-wyt.