FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

13 november 2022 17:00 - 17:35

Joadske jongeren kamen nei de Fryske klaai om te wurkjen by boeren en túnkers. Se woene letter nei Palestina reizgje om dêr in nije steat Israel te stichtsjen. FryslânDOK reizget yn de trijedielige searje Kibboets op 'e klaai yn it spoar fan de Paleststina-pioniers.