FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

21 augustus 2022 17:00 - 17:35

Hillige Húskes - diel 2 De Fryske wenningmerk kreaket yn syn foegen. De huzen op it plattelân binne faak makliker te beteljen troch minsken út de Rânestêd as troch de Friezen sels. Hoe krije se wer grip op harren eigen wensituaasje? FryslânDOK ûndersiket it yn de searje 'Hillige Húskes'.