FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

31 juli 2022 17:00 - 17:35

Rap út 'e regio De FryslânDOK 'Rap út 'e regio' folget it projekt 'Wurdspøken' - fyftjin hiphoppers út Noard- en East-Nederlân gean oan de slach mei de eigen talen en dialekten. De 'Proeftuin Meertaligheid', in inisjatyf fan fiif provinsjes, stipet kultuermakkers en keppelet se oan inoar. Under lieding fan de Popfabryk yn ljouwert meitsje de rappers in mikstape mei tweintich tracks.