FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

3 april 2022 17:00 - 17:35

Rap út 'e regio De FryslânDOK 'Rap út 'e regio' folget it projekt 'Wurdspøken' - fyftjin hiphoppers út Noard- en East-Nederlân gean oan de slach mei de eigen talen en dialekten.  De 'Proeftuin Meertaligheid', in inisjatyf fan fiif provinsjes, stipet kultuermakkers en keppelet se oan inoar. Under lieding fan de Popfabryk yn ljouwert meitsje de rappers in mikstape mei tweintich tracks. Se krije help fan Bart van de Werken, produsint fan Opgezwolle en Typhoon. It ferskaat oan taal en kultuer yn 'e regio fertsjinnet mear oandacht en jild, fine de provinsjes. Dat giet no foaral nei projekten yn 'e Rânestêd. Skamteleas Sjoerd Vriesema (kreatyf manager by de Popfabryk) besiket de rappers de streektaal te ûntlokjen, mar Alexander Moto (Thom Boonstra) út Súdwest-Fryslân docht dit sûnder probleem. Sjongeres Arie (Anna Roos Jelsma) út Ljouwert hat wol wat mei de mentaliteit fan har stêd: 'Het schaamteloos tokkie-zijn.' Dochs fynt se it dreech om mei it 'Liwwadders' djippe gefoelens te ferwurdzjen. Striemin Oare rappers yn 'e film: Amaro (Amaro Borges), Zowo (Jesse Klein Entink), Paypie (Pepijn Willemsen) en JpegJoey (Joey Luiting). Heechlearaar Goffe Jensma is de kertiermakker fan de 'Proeftuin Meertaligheid'. Hy sjocht mei arguseagen nei de strieminne posysje fan kultuer yn 'e provinsje, fergelike mei de Rânestêd. Jensma: 'Der is gjin sprake fan dat hjir minder kwaliteit is.'