Friezen om utens
Terugkijken

Friezen om utens

30 maart 2018 18:50 - 19:00

Pier Kramer wie 4 jier doe't er út Fryslân wei gong. Mar kinne je noch in skerp byld hawwe fan je bertelân at je sa jong al nei in oar lân ferhúzje? Yn Portugal fertelt hy oer syn libben dêr. Hy wennet mei syn famylje no yn in yurt.