Friezen om utens
Terugkijken

Friezen om utens

13 april 2018 18:50 - 19:00

Theo de Jong emigrearre mei syn húshâlding nei Súd Afrika en liet hjir alles efter. Yn de sloppewiken besiket hy dêr de bern in better takomst te jaan. De kultuer ferskillen binne fansels grut.