Friezen om utens
Terugkijken

Friezen om utens

23 februari 2018 18:50 - 19:00

Wannear witte je oft je werom wolle? Karst Draaisma en syn frou hawwe de wrâld oer reizge. Mar se hawwe harren plakje no fûn yn Sina. Se wurkje en wenje yn harren guesthouse. Mar wat dogge je as je bern krije?