Ferhalen fan de Ofslútdyk
Terugkijken

Ferhalen fan de Ofslútdyk

24 januari 2022 17:15 - 17:30

De ferhalen fan Ellen de Vries en de minsken achter de Blauwe Energiecentrale De Ofslútdyk hat foar fotograaf Ellen de Vries wat magysk. Ze siket graach nei in bepaalde 'vervreemding' op har foto's en op de Ofslútdyk binne genôch plakken om dat fêst te lizzen. Ellen fotografearret analooch, mei in âlderwetsk fotoroltsje. Sy kin dus net mar omraak knippe. Dêrom dûkt se hielendal yn har eigen wrâld. Enerzjy helje út it ferskil yn sâltkonsintraasje tusken sâlt en swiet wetter? It kin en bart op de Ofslútdyk. Yn de Blauwe Energiecentrale by Breesândyk wurdt dizze revolúsjonêre technology hieltyd fierder perfeksjonearre. As alles meisit, kin dit daliks in wichtich Nederlânsk eksportprodukt wurde.