Fan binnenút
Terugkijken

Fan binnenút

18 oktober 2021 17:15 - 17:30

Forinsysk psychiatry Frou de Vries, net har echte namme, hat LVB, licht verstandelijke beperking. Se is ferslaafd oan alkohol, mar net mear oan drugs. Se hat nochal wat mei makke yn har bernejierren. Se fertelt dat sy fest sitten hat foar poging ta moard. Hoe krijt sy help fan it spesjale team binnen de GGZ dat harren dwaande haldt mei LVB? En hoe kin it dat op de forinsyske psychiatry ôfdieling mear as de helte LVB hat?