Expeditie Nederland
Terugkijken

Expeditie Nederland

11 juli 2022 17:15 - 17:30

Fanwege it tema 'Jong in de Regio' sjogge wy by Eldert Groenhof fan it Heidenskip. Hy nimt letter de melkfeehâlderij fan syn heit oer, én hy mei graach fierljeppe. En wy gean nei de Blesdike foar it tema 'Het Roer Om', want Gregorius Halman bout der oan syn eigen kastiel.