De Oertocht
Terugkijken

De Oertocht

8 oktober 2019 17:35 - 17:45

Ymkerij:  Ut hiel Europa komme buckfastbijen nei It Amelân foar de befruchting. We binne by it transport fan fiifhûndert keninginnen en harren folken nei it eilân. Op it eilân gean we op 'en paad mei ymker en ponghâlder Engbert de Vries.