De Oertocht
Terugkijken

De Oertocht

3 september 2019 17:35 - 17:45

Oan it begjin fan it twadde seizoen wurdt midden op it Waad wurke oan it farwetter nei It Amelân. Nije 'rûten' wurde ferkend by in ûndersyk nei in mooglik nije ekstra bocht ôfsnijing fan de Reegeul foar de haven fan Nes. Ek stappe wy oan board by de kapiteinen fan Wagenborg en Rijkswaterstaat. Sy binne by de farwetterferkoarting en sjogge nei wat de effekten binne op de fearboat tsjinstregeling.