De Oertocht
Terugkijken

De Oertocht

11 oktober 2017 18:45 - 19:00

Hjoed yn De Oertocht, it wurdt drok mei auto’s op Holwert. De Pinksterdagen komme der oan en der moat in ekstra parkearterrein klear makke wurde. We rinne mei, mei Jan Schaaf en syn kollega’s dy’t drok dwaande binne mei de tariedingen.