De Oertocht
Terugkijken

De Oertocht

18 september 2023 17:15 - 17:30

We geane mei Wilmar Stigter nei Ferwerd en Holwerd om te sjen wat neffens him de moaiste oplossing is foar de dyk en geul nei it Amelân en we folgje morfolooch Ernst Lofvers op it Waad.