Bûtenpleats
Terugkijken

Bûtenpleats

16 november 2020 17:15 - 17:30

Oflevering 4: Yn en om it hûs De styl fan de gebouwen op in bûtenpleats seit in soad oer de skiednis. Faak kinst der oan sjen wannear't se boud binne. Yn de rin fan de jierren binne in soad steaten ferboud, of der binne parten oanboud yn in oare styl. Yn it ynterieur kinst in byld krije fan de bewenners troch de iuwen hinne. Yn guon staten is it nea feroare. Mar der binne ek genôch bûtenpleatsen dêr't allinne de bygebouwen en poarten noch fan oerbleaun binne. Aflevering 4: In en rond het huis De stijl van de gebouwen op een buitenplaats vertelt veel over de geschiedenis. Vaak kun je eraan zien wanneer ze gebouwd zijn. In de loop van de jaren zijn veel staten verbouwd of er zijn delen aangebouwd in een andere stijl. In het interieur kun je een beeld krijgen van de bewoners door de eeuwen zijn. In sommige staten is het nooit veranderd. Maar er zijn ook genoeg buitenplaatsen waarvan alleen de bijgebouwen en poorten nog overgebleven zijn.  

Bûtenpleats

12 september 2021 17:35 - 18:00

Bûtenpleats

14 december 2020 17:15 - 17:30 Oflevering 8: Hoe no fierder? De measte Fryske staten rêde it no noch, mei eigen aktiviteiten, subsydzjes en frijwilligers. Mar hoe sjogge de eigeners de takomst? En hoe tinkt de folgjende generaasje oer de lusten en lêsten fan it besit fan in bûtenpleats? Aflevering 8: Hoe nu verder? De meeste Friese staten redden het nu nog, met eigen activiteiten, subsidies en vrijwilligers. Maar hoe zien de eigenaren de toekomst? En hoe staat de volgende generatie tegenover de lusten en lasten van het bezit van een buitenplaats?

Bûtenpleats

7 december 2020 17:15 - 17:30 Oflevering 7: De frijwilligers Net ien fan de bûtenpleatsen kin bestean bliuwe sûnder de stipe fan frijwilligers dy't mei helpe. Wat dogge de frijwilligers op de bûtenpleats en wa binne se? Faak binne it besiele minsken dy't harren ferbûn fiele mei de bûtenpleats. Wat driuwt se om safolle ûnbetelle tiid yn de state te stekken? Aflevering 7: De vrijwilligers Geen van de buitenplaatsen zou kunnen blijven bestaan zonder de vele vrijwilligers die meehelpen. Wat doen de vrijwilligers op het landgoed en wie zijn ze? Vaak zijn het gedreven mensen die zich verbonden voelen met het landgoed. Wat drijft ze om zoveel onbetaalde tijd in de state te stoppen?

Bûtenpleats

30 november 2020 17:15 - 17:30 Oflevering 6: Wa sil dat betelje? Elkenien dy't yn in âld hûs wennet, wit dat der in soad ûnderhâld is. Hielendal as it om in histoaryske bûtenpleats giet mei monumintale bygebouwen. Lokkich binne der alderlei subsydzjes, mar dat is net genôch om de kosten te dekken. Dus moatte der ynkomsten fûn wurde. Dat docht elke bûtenpleats op syn eigen wize. Aflevering 6: Wie zal dat betalen? Iedereen die in een oud huis woont, weet dat er veel onderhoud is. Zeker als het een historische buitenplaats is met monumentale bijgebouwen. Gelukkig zijn er allerlei subsidies, maar dat is niet genoeg om de kosten te dekken. Dus moeten er inkomsten gevonden worden. Dat doet iedere buitenplaats op z'n eigen manier.